Back to archive
MEMENTO – Kakor senca so naši dnevi (Hermann Falke, Zdenko Huzjan)

Izbrana slikarska dela priznanega slovenskega umetnika Zdenka Huzjana ter izbrana dela iz zapuščine nemškega umetnika Hermanna Falkeja.

Ausgewählte Werke des anerkannten slowenischen Künstlers Zdenko Huzjan und des deutschen Künstlers Hermann Falke.

Kustos projekta / Kurator des Projektes: Marko Košan.

Otvoritev / Ausstellungseröffnung: 3. 6. 2016, 19. 00

V nepregledni množici sodobnih trendovskih umetniških praks z razstavo opozarjamo na opuse podob, ki v središče dosledno postavljajo človeka, vpetega v vse bivanjske situacije, ujetega v usodnost lastnih izkušenj in spoznanj v odnosu do sveta, do bližnjega in do samega sebe, ko se kot posameznik nazadnje sooči s samoto in izolacijo, nebogljeno izpostavljenostjo in smrtjo. Prav takšni, eksistencialistični, a povzdignjeni v jezik metafore in gnani od občutene humanistične erudicije, sta vslikovljeni poetiki slovenskega slikarja Zdenka Huzjana, glasnika izgubljene arhaične globine, in nemškega slikarja Hermanna Falkeja, ki je svojo izgubljeno Arkadijo in zadnji dom našel na južnem Koroškem v Avstriji.

Bei der unendlichen Auswahl an zeitgenössischen und populären Kunstwerken möchten wir die Besucher mit unserer Ausstellung auf Opera aufmerksam machen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, indem er sich mit dem Dasein auseinandersetzt, gefangen ist in Erfahrungen und Erkenntnissen über sein Verhältnis zur Welt, zum Nächsten und zum eigenen Selbst und sich zuletzt als Individuum mit der Einsamkeit und Isolierung, dem hilflosen Ausgesetztsein und dem Tod konfrontiert sieht. Genau dieses Existenzialistische macht in der Sprache der Metapher und der humanistischen Erudition die bildliche

Poetik sowohl des slowenischen Malers Zdenko Huzjan– des Verkünders der verlorenen archaischen Tiefe– als auch des deutschen Malers Hermann Falke aus, der sein verlorenes Arkadien in seinem letzten Zuhause im Süden Kärntens, in Österreich fand.

Razstavni projekt MEMENTO pripravljamo v sodelovanju s Fundacijo Hermann Falke in gospo Renate Falke. Das Ausstellungsprojekt MEMENTO bereiten wir zusammen mit der Falke-Foundation und Frau Renate Falke vor.

Spremljevalni dogodki / Begleitende Aktivitäten

Javna vodstva po razstavi / Führungen:

3. 6. 2016, 18. 00 (pred uradno otvoritvijo / vor der Ausstellungseröffnung)
16. 6. 2016, 17. 00
14. 7. 2016, 17. 00
15. 9. 2016, 17. 00

22. maj / Mai 2016, Galerija Falke / Galerie Falke, Loibach / Libuče

Hermann Falke: FRAGMENTI – zadnji akvareli / FRAGMENTE – letzte Aquarelle in / und
Odsevi na zidu – valovanje podob Hermanna Falkeja
Wellen an Wände, Reflektierte Bilder von Hermann Falke
videoinstalacija / Videoinstallation
Ulrich Kaufmann in / und Sigrid Friedmann

ZDENKO HUZJAN (1948)
Slikarstvo Zdenka Huzjana (rojen 1948 v Lendavi) je vpeto v ciklične nize podob, ki se v vrtoglavih spiralah duhovnega objema sveta spuščajo proti nedoumljivim prepadom, v katerih se skrivajo odgovori na končna vprašanja. Z vztrepetalo, elementarno nagonsko potrebo se skušajo približati naročjem, kjer počivajo Ljubezen, Smrt, Sreča … brezčasne vrednote, ki narekujejo izkušnje smisla. Huzjan slikanje pojmuje kot ritual, s katerim bodisi v vročičnem, gestualnem nanašanju barve, ki je kot meso, bodisi v kontemplativnem prisluškovanju liričnim učinkov v telesu slike, daruje svojo razgaljeno intimo. Odseve spominov iz mladosti in odmeve čutne prekmurske pokrajine je zaokrožil v prepoznavne mitologeme, ki se krčevito izvijajo sponam nikdar izživetih travm in hlepijo po izžarevanju univerzalnih humanističnih vsebin. Čeprav so vse podobe navidez prežete s tanatovskim pesimizmom, jih vedno znova obsveti pritajeno, a vseobsegajoče čustvo erosa, ki nemo grozo niča in tragično občutje življenja sprevrača v dejavno bolečino negotovosti in tveganja, napora in trpljenja, absurda in – ljubezni. In kakor je vsa humanistična umetnost v prvi vrsti figuralna izkušnja, je tudi Huzjan svojo alegorično vizijo zgostil v hieratično postavljenem figuralnem korpusu v središču podobe.

Die Werke von Zdenko Huzjan (geboren 1948 in Lendava, Slowenien) verkörpern  zyklische Gestalten, die sich in großen Spiralen der geistlichen Welt zu und gegen den unergründlichen Abgrund mit den Antworten auf wichtigste Fragen hin bewegen. Mit einem elementaren, instinktiven Bedürfnis drängen die Gestalten zu den Armen hin, in denen sich Liebe, Tod, Glück … unendliche Werte ausruhen. Für Huzjan ist die Malerei ein Ritual, mit dem er, durch seinen fiebernden, gestenartigen Farbauftrag der wie Fleisch ist einen fleischlichen Eindruck erzeugend, als kontemplatives Erlauschen lyrischer Effekte im Körper des Bildes die entblößte Intimität spendet. Die Spiegelung von Erinnerungen aus seiner Jugend und der sinnlichen Landschaft der Region Prekmurje rundet er zu erkennbaren Mythologemen, die krampfhaft den Fesseln der nie ausgelebten Traumen entfliehen möchten und nach universalen humanistischen Inhalten gieren. Obwohl alle Bilder anscheinend mit tanatonischem Pessimismus überzogen sind, werden sie immer wieder mit dem Gefühl des Eros beleuchtet. Es formt das Schreckliche des Nichts und das tragische Gefühl des Lebens um in einen aktiven Schmerz der Unsicherheit, des Risikos, der Anstrengung, des Leidens, des Absurden und der Liebe. So, wie die humanistische Kunst in erster Linie eine figurale Erfahrung ist, stellt auch Huzjan seine allegorische Vision mit einem hieratischen, figuralen Korpus dar.

HERMANN FALKE (1933-1986)
Slikarstvo Hermana Falkeja v vseh obdobjih ustvarjanja uteleša dosledno humanistično interpretacijo eksistencialistične bivanjske situacije. Vslikovljena poetika tega občutljivega duhovnega kozmopolita in blodečega potohodca po katakombah človekove zavesti in podzavesti, prefinjenega erudita, neomajno zazrtega v arhetipsko nadčasovnost umišljenega ideala davne Arkadije, je vselej povzdignjena v jezik metafore in vseobsegajoče želje po razkritju ključa do poslednjih resnic človeške zemeljske nečimrnosti. Rojen je bil v Schmallenbergu v severni Nemčiji, kjer je po študiju na Akademiji v Kasslu tudi živel, dokler se ni v zadnjih letih življenja preselil v izbrano domovino Koroško. V obsežnem opusu, ki ga hrani vzorno urejena fundacija v slikarjevem poslednjem domu v Libučah na južnem Koroškem v Avstriji, se zrcali njegova dualistično pojmovana usodnost magične uganke o dragocenosti življenja in bolečine sveta.

Die Werke von Hermann Falke verkörpern in allen Perioden seines Schaffens konsequent die humanistische Interpretation des existenzialistischen Daseins. Die bildliche Poetik des geistlichen Kosmopoliten und des irrenden Wandelnden in den Katakomben des menschlichen Bewusstseins und des Unterbewusstseins, des feinen Erudits, versunken in die archetypischen Ideale des alten Arkadien, ist in allen Situationen mit der Sprache der Metapher und dem Wunsch der Entdeckung des Geheimnisses der menschlichen erdigen Eitelkeit verbunden. Er wurde in Schmallenberg /Westfalen / Deutschland geboren, studierte an der Akademie in Kassel , lebte und arbeitete  in Bad Homburg v. d. Höhe, danach in Schmallenberg ,  bevor er nach Kärnten in seine Wahlheimat zog. In seinem breiten Opus,  wofür die Stiftung in seinen letzten Zuhause in Loibach/Libuče in Südkärnten sorgt, spiegelt den dualistischen Charakter des magischen Rätsels über das wertvolle Leben und die Schmerzen der Welt wider.

Skip to content