Javni natečaj za sodelovanje na razstavi “SODOBNA UMETNOST NA KOROŠKEM”

Spoštovani umetniki in umetnice Koroške, vabimo vas, da se prijavite na natečaj!

 

JAVNI NATEČAJ  ZA SODELOVANJE NA RAZSTAVI »SODOBNA UMETNOST NA KOROŠKEM«

Gostujoči kustos in selektor natečaja: Božidar Zrinski, um. zgod., kustos MGLC

Koroška galerija likovnih umetnosti (KGLU) objavlja javni natečaj  za sodelovanje na razstavi »Sodobna umetnost na Koroškem«, ki bo v KGLU od 5. junija do 10. septembra 2015.  Javni natečaj je namenjen koroškim  umetnicam in umetnikom vseh področij vizualne umetnosti, ki živijo na Koroškem v Sloveniji ali Avstriji in umetnicam in umetnikom vseh področij vizualne umetnosti, ki izvirajo iz Koroške, ter aktivno ustvarjajo na področju vizualne umetnosti.  

Več o natečaju in razstavi
Pregledna razstava sodobne likovne umetnosti na Koroškem v KGLU kot osrednji regionalni ustanovi za področje vizualne umetnosti ni novost, saj segajo začetki tovrstnih skupinskih predstavitev likovnih umetnikov s Koroške že v leto 1985, ko je v KGLU potekal I. koroški likovni bienale. Po nekaj ponovitvah so tovrstne bienalne predstavitve zamrle, ponovna oživitev skupinskih razstav koroških ustvarjalcev se je zgodila leta 2008 z razstavo »To delo pervo moje« in nato čez štiri leta z razstavo »Trenutek« v letu 2012, ko je bila KGLU tudi del projekta EPK.

Naslednji pregled sodobne koroške umetnosti načrtujemo za leto 2015, saj v triletnem ciklu omogočimo ustvarjalcem dovolj časovnega razpona, v katerem lahko ustvarijo nova, vznemirljiva in zanimiva dela.

Na razstavi želimo predstaviti umetnike vseh generacij.  Prav tako tokratna razstava širi področje predstavitve prek meja Slovenije, saj k sodelovanju vabimo tudi umetnike iz avstrijske Koroške.
Zaradi geografsko razširjenega in generacijsko odprtega koncepta smo se odločili, da bomo kot osrednjo novost uvedli javni poziv umetnikom, kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje umetniške produkcije na Koroškem in raziskovanje njene vpetosti v sodobne vizualne umetniške prakse.
Koroška galerija likovnih umetnosti namerava s tovrstno novostjo v pristopu pridobiti čim več informacij o ustvarjalnih aktivnostih koroških umetnikov, saj želimo na podlagi prispelega gradiva

ustvariti tudi arhivsko in dokumentacijsko bazo o sodobni koroški umetnosti. Zato vas vabimo, da nam predložite svojo umetniško mapo, kratko vizualno prestavitev z opisom, v katerem predstavljate svojo dosedanjo dejavnost. 

Natečaj ustvarjalcev tematsko ne omejuje, ampak dopušča vsakemu, da sodeluje s tematiko, ki ga tudi sicer zanima, jo raziskuje in izraža skozi svoja dela. 

Za tokratno razstavo smo k sodelovanju povabili Božidarja Zrinskega, uglednega in uveljavljenega kustosa MGLC, ki bo na podlagi  prispelih predlogov izbral ustrezno število umetnikov in njihovih del, ki jih bomo uvrstili na razstavo.

Poleg selekcionirane razstave sodobne koroške produkcije načrtujemo še dva vzporedna in povezana projekta:
1. projekt »Odprti ateljeji koroških umetnikov«:
Vse sodelujoče umetnike vabimo, da v dneh po otvoritvi razstave postanejo del projekta »Odprti ateljeji koroških umetnikov«, s katerim bi zainteresirani javnosti ponudili vpogled v svoj ustvarjalni svet. Vsak izmed umetnikov, ki se bo odločil za tovrstno sodelovanje, bo v teku razstave en dan za 2 uri odprl vrata svojega ateljeja za vse obiskovalce. S tem se bo vzpostavilo odprto polje neposredne komunikacije med umetniki ter zainteresirano javnostjo.

2. vzporedni projekt: razstava koroških umetnikov, rojenih v prvi polovici 20. stoletja, ki pa bo vključevala tudi dela umetnikov vseh generacij iz 20. stoletja , ki  ne živijo več, vendar so s svojimi deli pustili pečat na Koroškem.

Spoštovani umetniki,
prijazno Vas vabimo, da se prijavite na natečaj za sodelovanje na skupni razstavi aktualne likovne ustvarjalnosti na Koroškem!
Otvoritev razstave načrtujemo v mesecu juniju 2015 in bo na ogled v osrednjem letnem terminu.  Razstava  bo postavljena v veliki razstavni dvorani.

Kako se prijaviti
V prijavi pošljite:
– izpolnjeno prijavnico / prijavnico si lahko snamete tukaj,
– kratek življenjepis, vključno s seznamom najpomembnejših razstav,
– umetniško mapo z vizualnim materialom in kratko predstavitvijo dela v zadnjih letih (od vključno 2011 naprej) – največ 100 besed,
– predstavitev predlaganega dela za razstavo, oz.  v primeru da boste realizirali novo delo za razstavo, vas prosimo za opis predlaganega projekta (natančen opis koncepta in načrta izvedbe projekta)  – največ 150 besed,
– naslov spletne strani (ni obvezno, le v primeru da jo imate),
– v primeru, da kandidirate z videom, animacijo ali zvočnim projektom, lahko priložite še DVD s kopijo posnetka oz. delujočo povezavo do posnetka na spletu.

Prosimo, NE POŠILJAJTE ORIGINALOV! Dokumentacijo bomo obdržali za nastajajoči arhiv koroških umetnikov. Prijava je možna tudi v elektronski obliki: vse priloge morajo biti v pdf formatu v maksimalni velikosti 2 MB.

Termin za prijavo najkasneje do 6. februarja 2015 na naslov:
Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
s pripisom »NATEČAJ SODOBNA UMETNOST NA KOROŠKEM (SLO / A)«
ali


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

   »NATEČAJ SODOBNA UMETNOST NA KOROŠKEM (SLO / A)«

Žirija v sestavi: Božidar Zrinski, predsednik žirije, Marko Košan, Jernej Kožar,  Andreja Hribernik in Katarina Hergold Germ,  bo izmed vseh razstavljajočih izbrala dva nagrajenca, enega iz slovenske Koroške in enega iz avstrijske Koroške. Nagrada bo samostojna razstava obeh v istem terminu v letu 2016.

O izboru bodo sodelujoči obveščeni do 5. marca 2015.
Dodatne informacije in pojasnila dobite na naslovu:
Katarina Hergold Germ, 


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

, 02 88 22 131

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG FÜR DIE TEILNAHME BEI DER AUSSTELLUNG ” ZEITGENÖSSISCHE KUNST IN KÄRNTEN”

Gastierender Kustos und Leiter der Ausschreibung: Božidar Zrinski, Kunsthistoriker, Kustos im Internationalen Zentrum für graphische Kunst in Ljubljana (MGLC)

Koroška galerija likovne umetnosti, Slovenj Gradec/Slowenien (Museum für moderne und zeitgenössische Kunst Koroška)  veröffentlicht eine öffentliche Ausschreibung für die Teilnahme bei der Ausstellung ” Zeitgenössische Kunst in Kärnten”. Die Ausstellung findet von 5. Juni bis 10. September 2015 statt. Die öffentliche Ausschreibung richtet sich an Kärntner Künstlerinnen und aus allen Bereichen der visuellen Kunst, die in Kärnten, in Slowenien oder Österreich leben oder die ursprünglich aus Kärnten stammen, und aktiv auf dem Gebiet der visuellen Kunst tätig sind.

Mehr über die Ausschreibung und die Ausstellung
Die übersichtliche Ausstellung der zeitgenössische bildenden Kunst in Kärnten im Koroška galerija likovne umetnosti als der zentralen regionalen Institution für den Bereich der visuellen Kunst ist keine Neuheit. Die Anfänge solcher Gruppenvorstellungen der bildenden KünstlerInnen aus Kärnten gehen schon auf das Jahr 1985 zurück, als in der Koroška galerija likovne umetnosti die I. Kärntner Biennale der bildenden Kunst stattfand. Nach einigen Wiederholungen sind diese Biennaleausstellungen zum Erliegen gekommen. Zur Neubelebung der Gruppenausstellungen der Kärntner KünstlerInnen kam es im Jahr 2008 mit der Ausstellung “To delo pervo moje” und dann nach vier Jahren, 2012, mit der Ausstellung “Trenutek / Augenblick”, als das Koroška galerija likovne umetnosti auch ein Teil des Projekts der Europäischen Kulturhauptstadt war.

Die nächste Übersicht der zeitgenössische Kärntner Kunst planen wir für das Jahr 2015. Durch den Dreijahreszyklus ermöglichen wir den KünstlerInnen genug Zeit, neue, anregende und interessante Werke schaffen zu können.

Mit der Ausstellung möchten wir KünstlerInnen aller Generationen vorstellen. Ebenso öffnet sich das Vorstellungsgebiet auch über die Grenzen Sloweniens und umfasst auch die KünstlerInnen aus dem österreichischen Kärnten. Wegen des geografisch breit angelegten und des generationsoffenen

Konzepts haben wir uns entschieden, die KünstlerInnen öffentlich zu einer Teilnahme aufzurufen. Dies soll  ein Ausgangspunkt für weitere Forschungen zur Kunstproduktion in Kärnten und der dort anzutreffenden modernen visuellen Kunstpraxen sein.

Koroška galerija likovnih umetnosti möchte mit dieser Veröffentlichung möglichst viele Informationen über die Aktivitäten der Kärntner KünstlerInnen sammeln, denn anhand des eingereichten Materials soll auch eine Archiv- und Dokumentationsbasis über die zeitgenössische Kärntner Kunst entstehen. Deshalb bitten wir Sie, dass Sie uns Ihre Kunstmappe und eine kurze visuelle Vorstellung mit einer Beschreibung Ihrer bisherigen Tätigkeit vorlegen.

Die Ausschreibung begrenzt thematisch die KünstlerInnen nicht, sondern ermöglicht jedem Teilnehmer, dass er mit der Thematik, die sie/ihn interessiert und mit der sie/er sich in seinen Werken äußert, teilnimmt.

Für die Ausstellung 2015 haben wir Božidar Zrinski eingeladen. Božidar Zrinski ist ein angesehener und anerkannter Kustos im Mednarodni grafični likovni center (MGLC) /Internationalen Zentrum für graphische Kunst in Ljubljana. Er wird anhand der eingereichten Vorschläge eine angemessene Zahl von KünstlerInnen und ihren Werken auswählen, die wir dann ausstellen werden.

Neben der selektiven Ausstellung des modernen Kärntner Kunstschaffens planen wir noch zwei parallele und mit der Ausstellung verbundene Projekte:

1. Projekt
“Odprti ateljeji koroških umetnikov” (Offenes Atelier der Kärntner KünstlerInnen): Alle teilnehmenden KünstlerInnen laden wir herzlich ein, in den Tagen nach der Eröffnung der Ausstellung ein, Teil des Projekts “Offenes Atelier der Kärntner KünstlerInnen” zu werden. Mit diesem Projekt werden wir der interessierten Öffentlichkeit einen Blick in die Welt der KünstlerInnen anbieten. Jeder der teilnehmenden KünstlerInnen wird im Rahmen der Ausstellung für zwei Stunden die Tür seines Ateliers für alle Besucher öffnen. So wird ein offenes Feld einer direkten Kommunikation zwischen KünstlerInnen und der interessierten Öffentlichkeit hergestellt.

2. Paralleles Projekt: Ausstellung der Kärntner KünstlerInnen aus Slowenien, geboren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die auch alle KünstlerInnen aus dem 20. Jahrhundert einbezieht, die schon verstorben sind, aber mit ihrer Arbeit einen großen Eindruck in slowenischen Kärnten hinterlassen haben.

Sehr geehrte KünstlerInnen,
wir laden Sie herzlich ein, dass Sie sich für die Ausschreibung der gemeinsamen Ausstellung der aktuellen bildenden Kunst in Kärnten anmelden!
Die Eröffnung der Ausstellung planen wir für den Juni 2015; sie wird in den Sommermonaten zur Besichtigung stehen. Die Ausstellung wird im großen Ausstellungsraum unserer Galerie stattfinden.

Wie kann ich mich anmelden?
Schicken Sie uns bitte:
– einen ausgefüllten Anmeldeformular / hier herunterladen,

– einen kurzen Lebenslauf und die Liste Ihrer wichtigsten Ausstellungen,
– Ihre Kunstmappe mit visuellem Material und eine kurze Beschreibung Ihrer Arbeit in den letzten Jahren (ab 2011 inklusive) (nicht mehr als 100 Wörter),
– Vorstellung des ausgewählten Werks für die Ausstellung bzw., wenn Sie für die Ausstellung ein neues Werk vorbereiten werden, bitten wir Sie, Ihr Projekt vorzustellen (genaue Beschreibung des Konzepts und des Plans für die Realisierung) (nicht mehr als 100 Wörter),
– Adresse Ihrer Internetseite (wenn Sie eine haben),
– im Falle, dass Sie mit einem Video, einer Animation oder einem Tonprojekt kandidieren, können Sie auch eine DVD-Kopie der Aufzeichnung einreichen bzw. einen Link zur Aufzeichnung im Internet angeben.

Bitte schicken Sie uns KEINE ORIGINALE! Die Dokumentation werden wir in unserem Archiv der Kärntner KünstlerInnen aufbewahren.

Sie können sich auch in elektronischer Form anmelden: Alle Anlagen müssen Sie im PDF-Format abgeben. Die Dateien dürfen die Größe von 2 MB nicht überschreiten.

Anmeldefrist: 6. Februar 2015

Die Unterlagen schicken Sie bitte an die folgende Adresse:
Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec
mit der Anschrift “AUSSCHREIBUNG ZEITGENÖSSISCHE  KUNST IN KÄRNTEN (SLO / A)”
oder an


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

, im Betreff “AUSSCHREIBUNG  ZEITGENÖSSISCHE KUNST IN KÄRNTEN (SLO / A) ” angeben.

Die Jury (Božidar Zrinski, Vorsitzender der Jury; Marko Košan, Jernej Kožar, Andreja Hribernik und Katarina Hergold Germ) wird unter allen ausgestellten Werken zwei Gewinner auswählen, einen aus dem slowenischen und einen aus dem österreichischen Kärnten. Der Preis ist eine eigene Ausstellung zum gleichen Termin im Jahr 2016.

Über die Auswahl werden wir die TeilnehmerInnen bis zum 5. März 2015 informieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:
Katarina Hergold Germ,


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

, T: +386 (0)2 88 22 131

 

Skip to content