KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14), je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Omenjeni zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Informacije javnega značaja so prosto dostopne fizičnim ali pravnim osebam. Način njihovega posredovanja podrobno določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in  95/11), ki določa tudi način njihovega posredovanja v svetovni splet, zaračunljivost stroškov takšnega poslovanja, ponovno uporabo informacij javnega značaja, ceno in druge pogoje takšne uporabe ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja. Omenjena uredba določa tudi način priprave kataloga informacij javnega značaja.

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Koroška galerija likovnih umetnosti (v nadaljevanju KGLU)

Naslov: Glavni trg 24, 2380 Slovenj Gradec

Elektronski naslov: galerija@glu-sg.si

Telefon: 02 88 22 131, 88 41 283

Fax: 02 88 22 130

Spletna stran: http://www.glu-sg.si

Odgovorna oseba: Andreja Hribernik, direktorica

Matična številka: 5518156

Davčna številka: 55926215

Datum prve objave kataloga: 22. 12. 2008

Datum zadnje spremembe: 8. 5. 2016

Katalog je dostopen:

– v elektronski obliki na spletni strani http://www.glu-sg.si

– v tiskani obliki v prostorih Koroške galerije likovnih umetnosti, na Glavnem trgu 24 v Slovenj Gradcu pri odgovorni osebi.

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

Ustanovitev

Navedba ustanovnega akta: Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti, Uradni list RS št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012.

KGLU je pravni naslednik Umetnostnega paviljona Slovenj Gradec, ki ga je ustanovil Okrajni ljudski odbor dne 18. 5. 1957; od 1. 1. 1974 je bil preoblikovan v samostojno enoto Zavoda za kulturo Slovenj Gradec, po razdružitvi je bil od 4. 10. 1991 organiziran kot javni zavod z imenom Galerija likovnih umetnosti, z Odlokom z dne 27. 6. 2002 pa je bilo spremenjeno ime v Koroška galerija likovnih umetnosti.

Ustanoviteljici KGLU, ki sofinancirata dejavnost KGLU, sta Občina Ravne na Koroškem in Mestna občina Slovenj Gradec. Prvotne soustanoviteljice Koroške galerije likovnih umetnosti: Občina Črna na Koroškem, Občina Mežica, Občina Prevalje, Občina Dravograd, Občina Vuzenica, Občina Muta, Občina Radlje ob Dravi, Občina Ribnica na Pohorju, Občina Podvelka in Občina Mislinja, so namreč svoje ustanoviteljske pravice in obveznosti v zvezi z delovanjem javnega zavoda prenesle Mestno občino Slovenj Gradec (Uradni list RS št. 78/2012 z dne 2012).

Sedežna občina KGLU je MO Slovenj Gradec, ki je tudi lastnica prostorov, v katerih deluje KGLU na lokaciji v Slovenj Gradcu. Od ustanovitve dalje je sedež na naslovu, Glavni trg 24 (stara mestna hiša), Slovenj Gradec, KGLU pa razpolaga tudi z razstavnimi in poslovnimi prostori v sosednji stavbi Glavni trg 24. Leta 1966 (adaptacija še v letu 1975) je bil na dvoriščni strani omenjenih stavb dograjen razstavni paviljon, ki je tudi danes glavni razstavni prostor galerije.

V letu 2012 je bila ustanovljena enota KGLU na  Ravnah na Koroškem: Galerija Ravne, Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem, v prostorih Kulturnega centra Ravne, ki je v lasti Občine Ravne na Koroškem.

Opis delovnega področja organa

Koroška galerija likovnih umetnosti izvaja dejavnost javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine na območju vseh dvanajstih koroških občin.

 • Galerija izvaja v javnem interesu kot javno službo naslednje dejavnosti: ugotavlja, evidentira, dokumentira, raziskuje, zbira, hrani, vzdržuje, razstavlja in posreduje javnosti dela s področja vizualnih umetnosti: slikarstva, kiparstva, arhitekture, novih medijev, oblikovanja in drugih likovno – vizualnih prezentacij, posebej sodobne oz. moderne umetnosti, kot tudi starejših obdobij likovne umetnosti, ki se navezujejo na moderno umetnost,
 • sistematično dopolnjuje Stalno zbirko, jo hrani, vzdržuje in razstavlja kot muzej sodobne umetnosti,
 • programsko in organizacijsko vodi tudi likovne razstave v dislociranih enotah,
 • zbira arhivsko in dokumentarno gradivo za nacionalni raziskovalni fond likovne umetnosti,
 • opravlja javno službo za področje sodobne likovne umetnosti na teritoriju občin ustanoviteljic,
 • prirejanje domačih in tujih umetniških razstav,
 • prirejanje slovenskih razstav v tujini,
 • propagiranje likovnih umetnosti z izdajanjem likovno-umetniških publikacij in drugih del s področja dejavnosti zavoda,
 • opravlja druge naloge, ki se nanašajo na arhivsko, dokumentarno, raziskovalno, publicistično in izobraževalno delo s področja likovne umetnosti,
 • izdaja in zalaga publikacije, ki izhajajo iz dejavnosti zavoda ali so ji namenjene,
 • prodaja publikacije, povezane z dejavnostjo muzeja,
 • druge naloge v skladu z zakonom.

Podatki o organizaciji organa

Organi KGLU so:

 • direktor,
 • svet galerije in
 • svet ustanoviteljev.

Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja sedem članov, od tega so

štirje predstavniki ustanoviteljev:

– imenovanje MO Slovenj Gradec:
Ivan Ledinek,
Martina Šisernik,
Cvetka Hartman,

– imenovanje Občine Ravne na Koroškem:
Natalija Kotnik Haber;

– dva predstavnika t. i. zainteresirane javnosti:

Irena Gajser (imenovanje ZDSLU),

Irena Černovšek (imenovanje Zveza kulturnih društev Ravne);

– en član izmed zaposlenih v galeriji:

Nina Popič.

Organigram organa

Seznam zaposlenih

Andreja Hribernik, direktorica

e-pošta: andreja.hribernik@glu-sg.si

tel.: 02 620 36 51

Marko Košan, muzejski svetnik

e-pošta: marko.koš an@glu-sg.si

tel.: 02 620 36 53

Katarina Hergold Germ, muzejska svetovalka

e-pošta: katarina.hergold@glu-sg.si

tel.: 02 620 36 57

Jernej Kožar, muzejski svetnik

e-pošta: jernej.kozar@glu-sg.si

tel.: 02 620 36 55

Nina Popič, kustosinja pedagoginja

e-pošta: nina.popic@glu-sg.si

tel.: 02 620 36 58

Maja Martinc, strokovna sodelavka, tajnica, PR

tel.: 02 88 22 131, 02 88 41 283

Zala Lorber, strokovna sodelavka za pripravo kulturnih projektov

e-pošta: zala.lorber@glu-sg.si

tel.: 02 620 36 52

Barbara Santner, računovodkinja

e-pošta: barbara.santner@glu-sg.si

tel.: 02 620 36 56

Bogdan Muršič, oskrbnik galerijskih zbirk, hišnik

tel.: 02 88 22 131

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Andreja Hribernik

Funkcija: direktorica

Naslov: Glavni trg 24, Slovenj Gradec

tel.: 02 620 36 51

e-pošta: andreja.hribernik@glu-sg.si

Maja Martinc, strokovna sodelavka V., tajnica, pisarniška referentka, PR

tel.: 02 88 22 131, 02 88 41 283

e-pošta: galerija@glu-sg.si

Seznam sprejetih strateških dokumentov:

 • Strateški načrt KGLU 2014-2019
 • Letni poslovni in finančni načrt KGLU 2014
 • Poslovna poročila KGLU

Seznam vrst storitev

 • priprava razstav s katalogi
 • pedagoška in andragoška dejavnost

 Seznam javnih evidenc

 • Seznam vabljenih na otvoritve in prireditve KGLU in Galerije Ravne
 • Seznam vabljenih na pedagoške dejavnosti
 • Seznam medijev/novinarjev
 • Seznam umetnikov
 • Seznam osnovnih šol in vrtcev
 • Seznam zaposlenih
 • Galis: evidenca zbirk in digitalna inventarna knjiga

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

Zakoni

 • Zakon o zavodih (ZZ) (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami).
  • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
  • Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD – 1/ (Uradni list RS, št. 16/08, s spremembami).
  • Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
  • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/ (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
  • Zakon o delovnih razmerjih /ZDR/ (Uradni list RS, št. 42/02, s spremembami).
  • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju /ZSDU/ (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
  • Zakon o računovodstvu /ZR/ (Uradni list RS, št. 23/99, s spremembami).
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
  • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah /ZASP/  (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
  • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
  • Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).

Pravilniki, uredbe, sklepi:

 • Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 73/00 in 102/10).
 • Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 26/11).
 • Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju nazivov za zaposlene v dejavnosti s področja varstva kulturne dediščine  (Uradni list RS, št. 31/96101/08 in101/08).
 • Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine  (Uradni list RS, št. 113/00 in 16/08 – ZVKD-1).
 • Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine  (Uradni list RS, št. 73/00 in 102/10).
  • Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 26/11).
  • Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00103/00105/01 in 16/08 – ZVKD-1).
  • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS, št. 41/94, s spremembami).
  • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).
   • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju  (Uradni list RS, št. 73/05, s spremembami).
   • Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 101/08, s spremembami).
   • Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 101/08, s spremembami).
   • Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS, št. 47/12).

Kolektivne pogodbe:

 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 18/91-I, s spremembami).
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, s spremembami).

Pravni akti muzeja:

 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti: Uradni list RS, št. 78/2012, z dne 15. 10. 2012.
 • Poslovnik o delu z obiskovalci in uporabniki gradiva Koroške galerije likovnih umetnosti (sprejet na 1. redni seji Sveta zavoda, 26. 2. 2016).
 • Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji dela javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti (sprejet dne, 30. 6. 2015, na korespondenčni seji Sveta zavoda).

Pravno informacijski sistem:

http://www.pisrs.si

– Pravni red RS

– Pravni red EU

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Neposreden dostop:

 • na spletni strani Koroške galerije likovnih umetnosti, z naslovom http://www.glu-sg.si,
 • osebno v Koroški galeriji likovnih umetnosti, Glavni trg 24, Slovenj Gradec, pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja.

Dostop na podlagi posebne zahteve:

Informacije javnega značaja, ki niso neposredno dostopne, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v Koroški galeriji likovnih umetnosti ali pisno na naslov Koroške galerije likovnih umetnosti, Glavni trg 24, Slovenj Gradec ali po elektronski pošti galerija@glu-sg.si.

 

4. STROŠKOVNIK ZA UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunava se le materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, kopija, elektronski zapis). Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja je enak cenam, navedenim v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05119/07 in 95/11).

 

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Evidenca in podatki arhivskega, dokumentarnega in knjižnega gradiva.